Algemene voorwaarden Wang Ling Trading - 2008

1. Algemeen

WANG LING TRADING , ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer: 24424218

2. Opdrachten en bestellingen

2.1: Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden. Voordat u bestelt, dient u kennis te nemen van de voorwaarden die op deze (web)pagina toegankelijk zijn. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen via: info@wanglingtrading.nl

2.2: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

2.3: De door ons gebruikte foto’s zijn ter illustratie (de kleuren van de geleverde artikelen kunnen iets afwijken).

2.4: Iedere bestelling kan, met uitzondering van bestellingen onder rembours, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan: info@wanglingtrading.nl Uw orderannulering zal per e-mail worden bevestigd.

2.5: Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, ontvangt u het betaalde bedrag retour.

2.6: Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken op rekening 1402.42.783 ten name van WANG LING TRADING Rotterdam. Indien deze termijn wordt overschreden ontvangt u schriftelijk een herinnering, waarna u alsnog wordt verzocht uw betaling binnen 7 dagen te voldoen. Ontvangen wij wederom geen betaling, dan versturen wij u schriftelijk een 2e herinnering, u krijgt dan nogmaals 7 dagen de tijd uw betaling te voldoen. Na deze periode wordt de vordering uitbesteedt aan een incassobureau. De extra kosten die dit met zich mee brengt worden ook op u verhaald. Voor het versturen van een herinnering brengen wij € 15,00 in rekening.

3. Levering

3.1: U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking staan of aan u ter hand worden gesteld.

3.2: Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor uw rekening en risico nadat WANG LING TRADING u dit heeft meegedeeld. In dat geval bent u voor alle aanvullende kosten aansprakelijk.

4. Verzending

4.1: Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling, met uitzondering van bestellingen onder rembours.

4.2: Verzending geschiedt in de meeste gevallen binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

4.3: De in het vorige lid genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijden te respecteren kan WANG LING TRADING niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

4.4: Onze pakketten worden bezorgd door UPS. Derhalve zijn de bezorg voorwaarden van UPS van toepassing. WANG LING TRADING behoudt zich het recht voor om bezorging via andere aanbieders te laten verlopen.

5. Betalingen

5.1: Alle vermelde prijzen op onze website zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

5.2: Voor transport binnen en buiten Nederland brengen wij kosten in rekening.

5.3: Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail/ schriftelijke bevestiging. Daarin vermelden wij de totale kosten inclusief eventuele verzendkosten. Zodra uw bestelling verzonden wordt, zenden wij u nogmaals een e-mail/ schriftelijke bevestiging. In deze laatste mail vindt u ook een track & trace code van UPS, zodat u zelf kunt nagaan wanneer u uw bestelling ontvangt.

5.4: Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van het hieronder bij punt b) genoemde.

Betaling is mogelijk door:

a. betaling onder rembours. Directe en contante betaling bij aflevering van uw bestelling.

b. Vooraf te betalen, middels een handmatige overboeking of internet bankieren bij de bank van uw keuze.

c. Contant, alleen mogelijk bij afhalen te Rotterdam.

6. Reclames

6.1: Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, of voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

6.2: Mocht het product of onze diensten niet aan het bovengenoemde voldoen, dan dient u binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen naar info@wanglingtrading.nl. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

6.3: Indien u terecht reclameert, zullen wij proberen het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct, aan u worden uitbetaald. Deze garantie vervalt wanneer u het product gebruikt heeft - en in geval van batterijen, uit de verpakking heeft gehaald. Dit geldt ook indien u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c.q. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

7. Geheimhouding

1. Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

8. Website

8.1: Wij doen ons best om onze website up-to-date te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

8.2: Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel WANG LING TRADING haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

8.3: WANG LING TRADING ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval zal WANG LING TRADING aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is WANG LING TRADING op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

9. Aansprakelijkheid

9.1: Indien door WANG LING TRADING geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van WANG LING TRADING naar u toe beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

9.2: Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van WANG LING TRADING beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, terugbetaling van de koopprijs, dan wel het ter beschikking stellen van een tegoedbon. Dit ter keuze van WANG LING TRADING.

9.3: Onverminderd het bovenstaande is WANG LING TRADING niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

9.4: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WANG LING TRADING of zijn ondergeschikten.

10. Overmacht

10.1: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet voorzien, waarop WANG LING TRADING geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WANG LING TRADING niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WANG LING TRADING worden daaronder begrepen.

10.3: WANG LING TRADING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WANG LING TRADING haar verbintenis had moeten nakomen.

10.4: Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5: Voor zover WANG LING TRADING ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WANG LING TRADING gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

11. Geschillen

11.1: De rechter in de vestigingsplaats van WANG LING TRADING is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WANG LING TRADING het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.2: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Toepasselijk recht

12.1: Op elke overeenkomst met WANG LING TRADING is Nederlands recht van toepassing.

12.2: Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

13. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

13.1: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

13.2: Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

13.3: Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.